Regulamin.
serwisu
Wizyta.pl to prosty w obsłudze i niezwykle przydatny system
do zarządzania firmą.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez WIZYTA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.wizyta.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1
Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
2. Klient - oznacza osobę fizyczną, z którą Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów lub usług.
3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
7. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.wizyta.pl.
8. Usługodawca - oznacza WIZYTA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640), ul. Mokotowska 1/12P, NIP:7010397853, REGON: 146909533, Kapitał Zakładowy 6.700 zł; e-mail: biuro@wizyta.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
9. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalnośćgospodarczą lub zawodową.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3
Korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.
2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę,grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4
Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d) Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
e) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
5. W przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Usługodawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie Usługodawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy lub reklamodawców współpracujących z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta trakcie Rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę naUżytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
8. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
9. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5
Usługi

1. Usługodawca świadczy przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu usługi odpłatne drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługę odpłatną Abonament, która umożliwia korzystanie z usług:
a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
b) Subdomena;
c) SMS;
d) Kalendarz.
3. Usługa Abonament jest dostępna w trzech wariantach:
a) Starter;
b) Pro;
c) VIP.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §5 Regulaminu.
6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku otrzymania zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Usługodawcę, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych.
7. Usługa odpłatna Abonament polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu korzystania z usług Prowadzenie Konta Użytkownika,Kalendarz, Subdomena oraz SMS. Użytkownik może złożyć zgodnie z §7 zamówienie na usługę Abonament, która jest świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika przez 1 (jeden) rok od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie. Zakres usługi Abonament zależy od wybranego przez Użytkownika wariantu:
a) Usługa Abonament w wariancie Starter umożliwia Użytkownikowi przypisanie jednego pracownika oraz wysłanie do Klientów Użytkownika do 20 (dwadzieścia) wiadomości SMS w miesiącu, w ramach usługi SMS.
b) Usługa Abonament w wariancie Pro umożliwia Użytkownikowi przypisanie dziesięciu pracowników oraz wysłanie do Klientów Użytkownika do 50 (pięćdziesiąt) wiadomości SMS w miesiącu, w ramach usługi SMS.
c) Usługa Abonament w wariancie VIP umożliwia Użytkownikowi przypisanie nieograniczonej liczby pracowników oraz wysłanie do Klientów Użytkownika do 100 (sto) wiadomości SMS w miesiącu, w ramach usługi SMS.
8. Każdy Użytkownik ma prawo do bezpłatnego, czternastodniowego okresu testowego usługi Abonament w wybranym przez siebie wariancie. Usługa jest aktywowana przez Usługodawcę od chwili, gdy Użytkownik dokona Rejestracji, zgodnie z postanowieniami §5. W trakcie trwania okresu testowego lub po jego zakończeniu Użytkownik może wyłącznie odpłatnie przedłużyć usługę Abonament. W przypadku nie przedłużenia usługi na zasadach określonych w §7, Użytkownik nie będzie miał dostępu do usługi Abonament i możliwości korzystania z usług Prowadzenie Konta Użytkownika, Subdomena, SMS oraz Kalendarz. Każdy Użytkownik może tylko raz skorzystać z bezpłatnego, czternastodniowego okresu testowego usługi Abonament.
9. Usługa odpłatna Subdomena polega na umożliwieniu Użytkownikowi prezentowania wizytówki firmy pod dedykowanym adresem internetowych, działającym w domenie wizyta.pl, pod warunkiem, że określona nazwa subdomeny w domenie wizyta.pl nie jest używana przez Usługodawcę lub innego Użytkownika.
10. Usługa SMS polega na umożliwieniu Użytkownikowi powiadomienia swoich Klientów o dokonanych przez nich rezerwacjach, w ramach usługi Kalendarz. W przypadku, gdy Klient przekaże Użytkownikowi swój numer telefonu i wyrazi zgodę na otrzymanie wiadomości SMS, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość SMS na dzień przed dokonaną rezerwacją, na podany przez niego numer telefonu, z zastrzeżeniem dostępności wiadomości SMS w ramach usługi SMS. Liczba dostępnych dla Użytkownika wiadomości SMS zależy od wariantu usługi Abonament opłaconego przez Użytkownika.W przypadku wyczerpania przez Użytkownika limitu wiadomości SMS, określonego w wybranym przez Użytkownika wariancie usługi Abonament, Użytkownik może odpłatnie zwiększyć limit dostępnych wiadomości SMS składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie przedłuży korzystania z usługi Abonament niewykorzystane wiadomości SMS, które posiada na Koncie Użytkownika ani ich ekwiwalent pieniężny nie podlegają zwrotowi.
11. Usługa Kalendarz polega na umożliwieniu Użytkownikowi zaprezentowania wizytówki firmy, zarządzania czasem pracy pracowników firmy i udostępniania możliwości rezerwacji usług przez Klientów. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość stworzenia własnego rejestru Klientów.
12. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego oraz informacji handlowych wysyłanych za pośrednictwem Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
13.Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:
a) informację o nadawcy;
b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
14.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
15. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
16. Użytkownik może zrezygnować z usług zgodnie z postanowieniami §11.
17. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń StronyInternetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6
Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika.
2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
3. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
4. Użytkownik wybierając polecenie "ZAMÓW", znajdujące się pod daną usługą, przyjmuje ofertę Usługodawcy na tę usługę odpłatną. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi odpłatne:
a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
b) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), obsługiwane przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
8. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie z chwilą otrzymania potwierdzenia z DialCom24 Sp. z o.o. o pozytywnym zakończeniutransakcji, o czym Użytkownik jest informowany przez Usługodawcę. Czas ważności usługi Abonament jest liczony od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.

§ 7
Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8
Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowegow sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9
Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczaskorzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) zbierania danych statystycznych.
12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 10
Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który posiada aktywne usługi odpłatne nie otrzymuje on zwrotu opłaty za aktywną usługę odpłatną.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, gdy Użytkownik posiada aktywne usługi odpłatne, otrzymuje on proporcjonalny zwrot opłaty za usługi do niewykorzystanego czasu obowiązywania usług, liczonego od momentu upłynięcia okresu wypowiedzenia umowy do dnia do kiedy usługi powinny być aktywne.
6. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.

§ 11
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2013.