Regulamin.
promocji
Promocja „Pogodna”

§ 1
Organizator

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Pogodna" ("Promocja Pogodna").
2. Organizatorem Promocji jest Wizyta.pl sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowska 1/12P, 00-640 Warszawa, NIP: 701-039-78-53, REGON 146909533, o kapitale zakładowym w wysokości 6.700,00 zł.

§ 2
Zasady promocji

1. Promocja polega na umożliwieniu jej Uczestnikom zakupu:
a) rocznej usługi Abonament w wariancie Starter, Pro lub VIP, oferowanej przez Organizatora (dalej zwaną: „Usługą”), za roczną cenę netto, określoną na podstawie cennika opublikowanego na stronie internetowej www.wizyta.pl, pomniejszoną o: pakiet Starter 40%, pakiet Pro 40% lub pakiet VIP 40%.
b) sześcio-miesięcznej usługi Abonament w wariancie Starter, Pro lub VIP, oferowanej przez Organizatora (dalej zwaną: „Usługą”), za sześcio-miesięczną cenę netto, określoną na podstawie cennika opublikowanego na stronie internetowej www.wizyta.pl, pomniejszoną o: pakiet Starter 30%, pakiet Pro 30% lub pakiet VIP 30%.
c) trzy-miesięczną usługę Abonament w wariancie Starter, Pro lub VIP, oferowanej przez Organizatora (dalej zwaną: „Usługą”), za trzy-miesięczną cenę netto, określoną na podstawie cennika opublikowanego na stronie internetowej www.wizyta.pl, pomniejszoną o: pakiet Starter 20%, pakiet Pro 20% lub pakiet VIP 20%.
2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest łączne spełnienie następujących wymogów:
a) zakup Usługi na okres jednego roku, sześciu miesięcy lub trzech miesięcy – w zależności od wybranego pakietu;
b) zakup Usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu, opublikowanym na stronie internetowej: https://wizyta.pl/terms, w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 1 poniżej;
c) zapłata za Usługę w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia lecz nie później niż do dnia 30.06.2016.
3. Warunków Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§ 3
Czas trwania promocji

1. Promocja trwa od 1 marca 2015 r. godz. 9:00 i kończy się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 21:00.
2. Za decydującą o udziale w Promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia na Usługę przez Uczestnika dokonaną poprzez stronę internetową Organizatora www.wizyta.pl.

§ 4
Uczestnicy

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci.
3. Z Promocji nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie spełnili wymogów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a w szczególności, którzy nie dokonali zapłaty za Usługę lub nie dokonali opłaty za Usługę w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu.

§ 5
Postanowienia dodatkowe

1. Uczestnik Promocji może przedłużyć zakupioną Usługę na warunkach ogólnych obowiązujących w momencie odnowienia Usługi i wynikających z cennika Organizatora obowiązującego w tym czasie, bez uwzględniania jakichkolwiek promocji, rabatów, czy też upustów cenowych, bez względu na ich charakter, chyba że Organizator postanowi inaczej.
2. Korzystanie z Usługi nabytej w ramach Promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem www.wizyta.pl/terms.
3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach Promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
4. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wizyta.pl.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej serwisu internetowego Wizyta.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Wizyta.pl przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.
6. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
7. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.